Descripció de la LOPD de Petrolis de Barcelona

Petrolis de Barcelona, S.A. posa en coeixement dels usuaris d'aquest lloc Web, que podrà crear un arxiu automatitzat amb les dades personals que siguin posades en coneixement del referit titular, com conseqüència de la utilització de la present Web i a causa d'enviaments al correu electrònic petrolis@petrolis.es que apareix com contacte o bé sobre aquells recabats mitjançant del nostre formulari de contacte, en estricte compliment amb lo preceptuat per la legislació en matèria de protecció de dades.

En compliment de lo disposat a la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els usuaris podran exercitar, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades, que haguessin estat recopilades i arxivades. L'exercici d'aquests drets haurà d'efectuar-se mitjançant comunicació escrita dirigida a la seu social de Petrolis de Barcelona, S.A. o a la direcció de correu electrònic assenyalada com de contacte, indicando, en qualsevol dels casos, amb referència "DADES PERSONALS" i el referit dret que pretenguin accionar, adjuntant còpia del seu Document Nacional de Identitat.

Les dades registrades podrian ser utilitzades amb la finalitat d'efectuar estadístiques, la remissió de publicitat - fins i tot per mitjans electrònics -, la gestió d'incidències o la realització d'estudis de mercat, entre d'altres activitats.

En el seu cas, les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris podran ser comunicades a un tercer només per el compliment dels fins assenyalats anteriorment i previ consentiment dels interessats, que s'entendrà otorgat si res manifesten al contrari en el plaç de quinze dies des de que facilitessin les seves dades. En qualsevol cas, el assenyalat consentiment podrà ser revocable en qualsevol moment mitjançant comunicació dirigida a la seu social del titular, indicant com referència "BAIXA DADES PERSONALS" o mitjançant correu electrònic enviant la esmentada revocació a la direcció mail petrolis@petrolis.es.

Formulari de Contacte

© Tots els drets reservats: Petrolis de Barcelona, S.A.